focus

[ˈfəʊkəs] [ˈfoʊkəs]

n. 重点,中心点;关注,注意;震源;目的,意图;焦距;病灶;调焦装置;目的明确,专注;(椭圆、抛物线等曲线的)焦点

v. 集中,关注;聚焦,调焦;<语言学>以(句子的一部分)为焦点(或重心)

【名】 (Focus)(瑞典)福库斯 (人名)

[ 复数:focuses 或:foci 第三人称单数:focuses 或:focusses 现在分词:focusing 或:focussing 过去式:focused 或:focussed 过去分词:focused 或:focussed]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-24 18:13:39 2023-03-24 16:38:47 2023-03-24 16:48:32 2023-03-24 16:23:12 2023-03-24 16:35:04 2023-03-24 17:27:15 2023-03-24 18:23:50 2023-03-24 17:40:03 2023-03-24 17:58:53 2023-03-24 16:50:28 2023-03-24 18:13:27 2023-03-24 16:12:23 2023-03-24 16:44:55 2023-03-24 16:32:08 2023-03-24 16:31:46 2023-03-24 16:05:50 2023-03-24 16:21:33 2023-03-24 16:27:21 2023-03-24 17:42:46 2023-03-24 16:32:13